Till undermeny Karta Kontakt

Tillsyn av strandskydd

2017-05-29

Bryggor som delvis sjunkit

 

Bygg- och miljönämnden har påbörjat tillsynen av strandskydd vid kommunens sjöar. Det är ett arbete som beräknas pågå under tre år. Först ut att inventeras är Valloxen och Säbysjön.

Kommunen följer upp hur strandskyddsreglerna efterföljs och vid behov återskapa naturvärden och tillgänglighet vid stränder och i strandnära områden.

 

Inventera förändringar inom strandskyddat område

Sedan 1975 finns strandskyddslagen som innebär att det är förbjudet att utan dispens bygga, anlägga eller vidta andra åtgärder inom ett strandskyddsområde. Kommunens miljöenhet ska inventera förändringar som har gjorts på fastigheter inom strandskyddat område. Miljöenheten följer upp åtgärder som kan kräva dispens från strandskydd utan att sådan dispens har getts. Det kan bli aktuellt för fastighetsägarna att ta bort en anläggning, en byggnad eller att återställa ett naturområde. Fastighetsägaren kan i vissa fall söka dispens i efterhand.

Tidsplan

2017 – Valloxen och Säbysjön
2018 – Skofjärden och Ekoln
2019 – Övriga småsjöar i kommunen

 

Så här går tillsynen till

Knivsta kommun skickar brev till alla berörda fastighetsägare. Kommunens
tjänstemän gör tillsynen både från land och från vattnet. Kommunen
som myndighet har tillträdesrätt till privata fastigheter vid tillsyn,
vilket regleras i Miljöbalkens 28 kap.1§.

  • Senast uppdaterad 29 maj 2017