Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2017-05-22

Kommunhuset med kommunvapen till vänster

Tillfällig ändring av ägardirektivet för Knivstabostäder

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att göra en tillfällig förändring i ägardirektivet för Knivstabostäder AB samt för Kommunfastigheter. Bakgrunden är bristen på bostäder för utsatta grupper, bland annat nyanlända som blivit anvisade till kommunen genom den nya bosättningslagen. 

I dagsläget avsätts 50 procent av de hyreslägenheter som blir lediga i Knivstabostäders bestånd till sociala ändamål. Enligt det nya direktivet ska 75 procent av de lediga lägenheterna i båda bolagen tilldelas kommunen. Med nuvarande omsättning beräknas det innebära ytterligare tre lägenheter under året. De nya ägardirektiven ska enligt förslaget gälla fram till årsskiftet 2017/2018.

Mål och budget 2018

Kommunstyrelsen fastställde förslag till mål och budget 2018 utifrån förslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Förslaget innebär bland annat oförändrad skattesats på 20,91 kronor per hundralapp samt justerade taxor och avgifter Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Socialdemokraterna, Knivsta.Nu, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag.

Negativt planbesked för vattentornet

Kommunstyrelsen beslutade att ge ett negativt planbesked för fastigheten Särsta 3:103, vattentornet i Knivsta. Fastighetsägaren vill ändra nuvarande detaljplan med en större tillåten bruttoarea men med liknande syfte som tidigare; att bygga bostäder. Beslutet motiveras med bristande planresurser inom kommunen och att vattentornet ligger utanför det område som kommunstyrelsen har angett som prioriterat att arbeta med. 

Positivt planbesked för Flatstenen i Alsike

Kommunstyrelsen beslutade att ge positivt planbesked för en ändring av detaljplanen för fastigheten Vrå 1:392 i kvarteret Flatstenen i Alsike. Fastighetsägaren vill möjliggöra uppförandet av två nya hus, där den ena byggnaden ska rymma nya bostäder och den andra byggnaden förskola samt vårdboende. Båda byggnaderna planeras med fem våningar ovan mark. 

Beviljad markanvisning

AB Borätt beviljades markanvisning för fastigheten Gredelby 7:76, kvarteret Takteglet. Företaget är intresserat av att bygga bostadsrätter på området vilket skulle medföra att den aktuella detaljplanen behöver ändras. Planen medger i dag handel, kontor samt kultur och fritid. Markanvisningen gäller i 24 månader och innebär att kommunen under denna tid förbinder sig att inte förhandla med någon annan intressent om samma mark. Peter Evansson (S), Bengt-Åke Andersson (KNU) samt Lennart Lundberg (KNU) reserverade sig mot beslutet. 

Försäljning av mark

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna en försäljning av del av fastigheten Ängby 2:1 till Näckström Fastigheter AB. På området planeras ett vårdboende med cirka 50 lägenheter. Under marken löper två vatten- och avloppsledningar som måste flyttas – en kostnad som bedömts till mellan tre och fem miljoner kronor exklusive moms. Köpeskillingen sätts i överenskommelsen till 6,6 miljoner kronor och köparen åtar sig att svara för ledningsflyttningarna. 

 

  • Senast uppdaterad 22 maj 2017