Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Margarethahemmet

2017-05-24

Margarethahemmet

 

Förslag till Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4 är nu på ny granskning från 24 maj till 21 juni 2017.
Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Knivsta tätort. Avståndet till centrum och järnvägsstationen är ca 1,2 km.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya förskole- och skollokaler på sydöstra delen av Särsta 38:4. På den norra delen prövas möjligheten att uppföra fyra nya byggnader för bostads- och centrumändamål. Syftet är också att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser för att bevara områdets värdefulla kulturmiljö, samt möjliggöra centrum-, bostads- och vårdboendeändamål i de befintliga byggnaderna.

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL. Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.Informationen finns även tillgänglig på knivsta.se, länk finns i högerspalten. Handlingarna finns tillgängliga från och med dagen då granskning börjar.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 21 juni 2017 till Planenheten, 741 75 KNIVSTA. Märk handlingen med ” PLA 2012-020005”. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. Skriftliga synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen. 

  • Senast uppdaterad 24 maj 2017