Till undermeny Karta Kontakt

Planprogram om Nydal ute på samråd

2017-02-16

planskiss Nydal för webb

 

År 2025 ska Knivsta kommun ha uppemot 25 000 invånare enligt den vision som har fastställts av kommunfullmäktige. Många av de nya invånarna kommer att vara bosatta i den nya stadsdelen Nydal som kommer att växa fram i den södra delen av Knivsta tätort, på västra sidan av järnvägen. 

Nydal viktig för Knivstas identitet

Nydal kommer att vara strategiskt viktig och kommer ha stor betydelse för Knivstas identitet. I kommunens arbete med planprogrammet har flera medborgardialoger genomförts och synpunkter från dessa har förts in i planprogrammet.

Planprogrammets syfte

Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheterna att utveckla den nya stadsdelen med stadsbebyggelse, offentliga rum och parker. Bebyggelsen ska i första hand vara bostäder, lokaler för verksamheter, företag och service. I programmet utreds det också vilken kvartersstruktur som är lämplig för den nya stadsdelen, samt hur man ska bevara och lyfta fram de naturvärden som finns i området. Andra frågor som finns med i planprogrammet är riktlinjer för dagvattenhantering och läge och utformning av en gång- och cykelöverfart över järnvägen. 

Så tar du del av handlingarna

Förslaget till planprogram för Nydal skickas nu ut till sakägare och myndigheter för samråd. Samråd innebär att berörda parter ska få möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Planförslaget ställs ut i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, under perioden 15 februari till 17 mars. Informationen och handlingarna finns även tillgängliga på kommunens webbplats - se länk till höger. Skriftliga synpunkter på planprogrammet kan du lämna senast den 17 mars till Planeneheten, 741 45 Knivsta, eller knivsta@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 15 feb 2017