Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2017-08-24

Knivsta kommunhus

 

Markanvisningar 

Vid sitt möte den 21 augusti behandlade kommunstyrelsen två ärenden som rör markanvisning på det tidigare sågenområdet i Knivsta centrum. Man beslutade att del av fastigheten Gredelby 7:78 ska markanvisas till Bjerking AB och Sambostäder AB. Avsikten är att området ska planläggas och utvecklas, sannolikt mestadels för bostadsändamål men med vissa inslag av lokaler. Förslaget till markanvisning till Nischer Properties AB återremitterades. Kommunstyrelsen önskar mer information i ärendet innan man kan fatta ett beslut.

Parkmark 

Kommunstyrelsen beslutade att ett cirka 3400 kvadratmeter stort område inom fastigheten Ängby 1:11 ska köpas in av kommunen. Området ligger inom området ”Centrala Ängby”. För det området pågår just nu arbetet med detaljplan. Avsikten är att det inköpta området ska planläggas som parkmark.

Övriga beslut

Kommunstyrelsen beviljade 5000 kronor i bidrag per år under en tvåårsperiod för att bidra till finansieringen av Grannsamverkansskyltar i kommunen.

En ny modell för arbete med offentlig konst håller på att tas fram för Knivsta kommun. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet, bland annat för att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys.

Kommunstyrelsen beslutade att införa provsmakningstillstånd enligt alkohollagen. Därmed kan även grossister söka tillstånd för att ordna provsmakningar. Tillståndet kommer att avgiftsbeläggas efter att kommunfullmäktige beslutat om taxa.

Flera ärenden vidare till fullmäktige 

Kommunstyrelsen behandlade ett antal ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut – däribland detaljplan för Margarethahemmet, initiativ till praktikplatser för nyanlända samt  en motion om gratis halkskydd för äldre.

Läs mer och ta del av alla handlingar via länken till höger.

 
  • Senast uppdaterad 24 aug 2017