Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från nämnder och styrelse

2017-04-05

Gredelby hagar på sommaren

 Gredelby hagar och Trunsta träsk föreslås bli naturreservat. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

Knivsta får kommunalt naturreservat 

Kommunstyrelsen föreslår bifall till Vänsterpartiets och Miljöpartiets motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat för Gredelby Hagar och Trunsta träsk. Området är en viktig biologisk länk i sambandet mellan Lunsens större skogsområden och naturen runt Valloxen. Området är också mycket uppskattat och välbesökt av Knivstaborna. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. 

Centrum för idrott och kultur 

Vid sitt sammanträde den 21 mars beslutade bygg- och miljönämnden om bygglov för Centrum för idrott och kultur - CIK. (Den schaktning som hittills gjorts inom området berör flytt av spillvattenledning.)

Den 27 mars beslutade kommunstyrelsen att godkänna CIK:s slutgiltiga utformning. Man uppdrog också till förvaltningen att återkomma med en tydligare redovisning av de kostnader som tillkommit genom tidigare fattade beslut, samt en beskrivning av hur de preliminära hyrorna ska fördelas mellan kommunens verksamheter. Projektet ska också beakta den prioritering av gång- och cykeltrafik som kommunen tidigare fastställt i trafikstrategin.

Nannytjänster på obekväm tid

Utbildningsnämnden har beslutat att införa omsorg på obekväm tid i form av så kallade Nanny-tjänster. Det innebär att en barnskötare kommer hem till barnen och tar hand om dem i deras eget hem när föräldrarna arbetar. Omsorgen införs efter att upphandling av tjänsten är genomförd. Maria Fornemo (V) reserverade sig till förmån för eget förslag. (UN 14 mars 2017)

Mer information

Vill du veta mer? Länkar till sammanträdena finns till höger på sidan.

  • Senast uppdaterad 4 apr 2017