Till undermeny Karta Kontakt

Kungörelse- Laga kraft detaljplan Virkesladan

2017-04-13

Detaljplan för kvarteret Virkesladan antagen.

Kommunfullmäktige beslutade 9 mars 2016 att anta Detaljplan för kv. Virkesladan, Gredelby 7:85 Sågenområdet. Planen har sedan överklagats upp till Mark-och miljööverdomstolen, som 16 mars 2017 beslutade att inte ge prövningstillstånd. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 16 mars 2017.

Den som vill ha ersättning för skador å grund av detaljplanen enligt plan-och bygglagen (PBL 201:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare. 

  • Senast uppdaterad 13 apr 2017