Till undermeny Karta Kontakt

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

 

Knivsta kommun verkar för ett öppet, tillgängligt och inkluderande samhälle. Utgångspunkten för arbetet är FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och Agenda 2030. 

 

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, det handlar bland annat om rätten till utbildning, arbete, hälsa och kultur. Knivsta kommun har precis som alla andra kommuner ansvar för att de mänskliga rättigheterna efterlevs och inte kränks inom de verksamheter som kommunen ansvarar för.

I Knivsta kommun strävar vi efter att anställda i kommunen ska verka för att se till att kommunens invånare får sina rättigheter tillgodosedda. Vårt arbete med mänskliga rättigheter handlar bland annat om att kommunens verksamheter ska fungera för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller funktionsnedsättning.

Diskriminering får inte förekomma och alla människors lika värde är en central del i vårt arbete. De mänskliga rättigheterna och människors lika värde är grunden för ett socialt hållbart samhälle. Knivsta Vision 2025 innebär att Knivsta är en föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle. 

Mänskliga rättigheter och demokrati

Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. Några rättigheter som har en tydlig koppling till det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten samt den allmänna rösträtten. Rätten till utbildning är också av avgörande betydelse för demokratin.

En långsiktigt hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras, eftersom det bidrar till en demokratisk kultur. Samtidigt gäller det omvända, demokratiska beslutsprocesser tenderar att förstärka skyddet för de mänskliga rättigheterna.

 

Agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Agenda 2030 syftar också till att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Ett hållbart samhälle innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas strukturellt. 

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Mänskliga rättigheter är både mål och medel i detta.

Social hållbarhet

Enligt Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är ett socialt hållbart samhälle "ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen."

I arbetet för social hållbarhet ingår exempelvis arbete med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och förebyggande verksamhet inom områden som alkohol och tobak, våld i nära relationer, psykisk ohälsa, trygghet samt den sociala dimensionen i fysisk planering.

Innebörden är att alla invånare oavsett identitet, uttryck, funktion eller tillhörighet ska ges förutsättningar att leva ett gott och hälsosamt liv i Knivsta kommun.

Arbetet sker utifrån nationella och regionala mål och strategier samt kommunens egna styrdokument. För att läsa mer följ länkarna i högerspalten.

 

  • Senast uppdaterad 19 mar 2019