Till undermeny Karta Kontakt

Mål och budget 2019

Barn klättrar

 

Så här ska dina skattepengar användas i år

Budgeten är kommunens viktigaste dokument och fastställs av kommunfullmäktige för det kommande året. Budgeten anger hur dina skattepengar ska användas, vad kommunen ska arbeta med och hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika verksamheterna. Mål och budget 2019 fastställdes av kommunfullmäktige den 21 november 2018.

Utmaningar under året

En snabb befolkningstillväxt med stora och nödvändiga investeringar i till exempel skolor, förskolor samt idrotts- och fritidsanläggningar påverkar kommunens ekonomi och medför ökade kostnader under de kommande åren.

Uppskjutna exploateringsintäkter, det vill säga uteblivna intäkter från försäljning av kommunal mark, har lett till att kommunen har ett ekonomiskt underskott att hantera. Underskottet måste enligt kommunallagen återställas under de närmaste åren. Samtidigt ökar kommunens åtagande kontinuerligt eftersom befolkningen blir allt äldre och andelen unga i skola och förskola fortsätter att öka. 

Uppdraget från kommunfullmäktige är att kommunen under 2019 och resten av mandatperioden ska jobba med fem fokusområden: ekonomi, effektivisering, samhällsutveckling, hållbarhet och medborgardialog. 

Kostnad för att driva kommunen

Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som berör dig i din vardag. En stor del av Knivstas befolkning är barn och ungdomar och därför går störst del av budgeten till utbildningsnämnden – 59 procent. 

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor verksamhet och socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, får 24 procent av budgeten.

Andra områden som kommunen ansvarar för är till exempel räddningstjänst, kultur och fritid, miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och underhåll av gator och vägar. 

Bruttokostnaden för alla kommunens verksamheter under året, inklusive avskrivningar, är budgeterad till drygt 1,4 miljarder kronor. Här ingår bland annat löner till anställda, hyra av lokaler och köp av verksamhet som platser på fristående förskolor och omvårdnadsboende samt på gymnasieskolor utanför kommunen.

Intäkter

Den största delen av pengarna som används för att driva kommunen bidrar du som Knivstabo med genom den skatt du betalar. 
2019 höjs skatten med 70 öre till 21 kronor och 61 öre per intjänad hundralapp. Skattehöjningen görs för att kommunens ekonomiska underskott ska kunna återställas. 

I budget 2019 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till drygt 1,1 miljarder kronor  - det är en ökning med 8,1 procent jämfört med föregående budgetår. 
Utöver detta får kommunen in externa intäkter i form av statsbidrag, exploateringsvinster samt avgifter för till exempel bygglov och hämtning av hushållsavfall – sammanlagt 314 miljoner kronor. 

Enligt budgeten ska kommunen göra ett överskott på 21,1 miljoner kronor för 2019. Överskottet ska användas för att återställa tidigare års underskott. 

Investeringar

Under året kommer bland annat ett nytt fotbollsfält börja anläggas vid Kölängen. Södervägen ska byggas om och en ny väg, Parkvägen, ska byggas vid Knivsta Centrum för idrott och kultur. Totalt finns det 176 miljoner kronor avsatta för investeringar under 2019. 

Kommunfullmäktiges mål

Målen utgår från visionen, regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030.  

Värde

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet.

Bo och trivas

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare.

Växa

I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla skeden.

Värna

Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme på miljöområdet.

Vision 2025

Kommunens vision ligger till grund för budgeten. Visionen är fastställd av kommunfullmäktige och beskriver hur Knivsta kommun ska utvecklas de närmaste åren:

Knivsta - där framtiden bor

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för både boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Läs mer och ta del av det som berör dig

Till höger kan du ladda ner hela budgeten. Det är kommunstyrelsen och de olika nämnderna som styr den dagliga verksamheten i enlighet med den fastställda budgeten. De sammanträder ungefär en gång i månaden. Handlingar och protokoll kan du ta del av via webben. Det går också bra att sitta med och lyssna. Både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna (utom bygg- och miljönämnden) har öppna sammanträden.

  • Senast uppdaterad 6 maj 2019