Till undermeny Karta Kontakt

Skicka förslag

Alla som är folkbokförda i Knivsta kommun ska kunna väcka ett ärende i fullmäktige i form av ett medborgarförslag. Det finns ingen åldersgräns, även barn och ungdomar kan lämna medborgarförslag. Rätten gäller även utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt.

  • Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens kansli 14 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde.
  • Ett medborgarförslag ska lämnas skriftligt till kommunen och undertecknas av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
  • Kommunfullmäktiges presidium gör bedömningen om inkomna medborgarförslag uppfyller ovanstående förutsättningar.
  • Kommunfullmäktige kan utan föregående beredning överlåta till styrelsen eller nämnd som berörs av förslaget att besluta om medborgarförslag.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, ska förslagsställaren underrättas. Den som har väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig under högst två minuter på det fullmäktigesammanträde förslaget behandlas.

Medborgarförslag bör beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det att förslaget väcktes. Kommunstyrelsen ska varje år före den 1 juli redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Kontakt och mer information

Lisbeth Rye-Danjelsen, huvudregistrator
E-post lisbeth.rye-danjelsen@knivsta.se
tel 018-34 71 09

Siobhán Górny, kommunsekreterare
E-post siobhan.gorny@knivsta.se
Tel 018-34 70 23

  • Senast uppdaterad 25 sep 2017