Till undermeny Karta Kontakt

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen ger rätt till insyn i offentlig verksamhet. Den innebär att alla har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar utan att behöva uppge identitet eller syfte. Offentlighetsprincipen gäller alla, inte bara svenska medborgare.

Offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad, och återfinns i tryckfrihetsförordningen. Redan i 1766 års liberala tryckfrihetsförordning fastslogs rätten att ta del av allmänna handlingar. Den här lagen gör Sverige unikt i världen. 

Sekretess

Offentlighetsprincipen är huvudregel. Kommunen har dock möjlighet att sekretessbelägga allmänna handlingar som innehåller någon av de lagliga grunderna för att sekretessbelägga handlingar. Sekretessgrunderna finns reglerade i offentlighets- och sekretesslagen. 

Var finns handlingarna?

Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen.  De flesta handlingar finns i så kallade diarium så att de är lätta att hitta. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har inkommit eller upprättats av kommunen. Sådana handlingar ordnas på olika sätt beroende på handling. 

När kan jag få handlingar?

Lagen säger att allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Det innebär oftast medan du väntar eller inom två dagar. Vissa gånger kan dock kommunen behöva rimlig tid för att avgöra om den allmänna handlingen är offentlig eller sekretessbelagd. Om materialet är omfattande kan kommunen också behöva rimlig tid att ta fram materialet.
Varje begäran om utlämnande av allmän handling behandlas i den ordning de kommit in till kommunen. 

Får jag ta med dem hem?

Nej, men du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunfullmäktige bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar. Ritningar och kartor etc kan du dock få nöja dig med att läsa på stället. 

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en allmän handling ska du enligt lagen få ett skriftligt beslut från kommunen. Om du då anser att kommunen har gjort fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. 

Din egen korrespondens

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka brev i ett ärende som rör kommunen till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev blir registrerat som en allmän handling.

Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess i Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se länk till höger: Riksdagen..

  • Senast uppdaterad 16 maj 2019