Till undermeny Karta Kontakt

Bostadsnära skog

Knivsta kommun äger och förvaltar ungefär 600 hektar skog. Det mesta av skogen ligger i nära anslutning till tätorterna Knivsta och Alsike och fungerar som rekreations- och friluftsområde för många människor.

Den tätortsnära skogen är en mycket viktig resurs i kommunens gröna struktur. Den ska kunna användas för lek, promenader eller svamp- och bärplockning. Den ska också vara en god livsmiljö för skogens växter och djur.

För att bli en trevlig, spännande och levande skog krävs en medveten och aktiv skötsel. Inom kommunen strävar man efter att sköta skogen med småskaliga metoder som möjliggör selektiv huggning i uppvuxen skog. Med handhuggning och små skogsmaskiner begränsar man också störningen på markvegetationen.

Några av målen med skogsskötseln är att

 • Skapa skogar med stor variation av miljöer
 • Skapa skogsbestånd med bred ålderssammansättning
 • Gynna den biologiska mångfalden
 • Sköta skogen på ett långsiktigt sätt
 • Göra skogen tillgänglig, genom att hålla stigar och skogsvägar öppna
 • Att merparten av skogen får ha s k fri utveckling

I skötseln tas särskilt hänsyn till bland annat;

 • Gamla träd
 • Håliga och döende träd som gynnar fågel- och insektslivet
 • Lövträd i barrträdsdominerade områden
 • Våtmarker och andra blöta miljöer
 • Kultur- och fornlämningar

Under vintern arbetar parklaget till stor del i bostadsnära skog. Man utför röj- och gallringsarbeten i på flera platser i Knivsta och Alsike.

De viktigaste anledningarna till att vårda de bostadsnära skogarna är:

 • Naturvård - att skapa förutsättningar för en rik och varierad skog med många olika arter av växter och djur
 • Rekreation - att göra skogen trevlig att vistas i genom att hålla stigar öppna och skapa variation mellan öppna och slutna partier i skogen

När man arbetar i skogen skapas stora mängder virke och ris. Allt timmer och mycket av riset tas ut från skogen, men det är inte bra att städa för mycket. En del av riset lämnas kvar i skogen för att brytas ner och ge näring till nya träd som skall växa upp. Det här kan göra att skogen upplevs som skräpig, men skogen mår bättre och inom ett par år är det mesta av riset förmultnat.

 • Senast uppdaterad 17 jun 2019