Till undermeny Karta Kontakt

Nybyggnadskarta

GPS med inmätning för nybyggnadskarta

Mätkonsulten har mätt in en fastighet inför skapandet av en Nybyggnadskarta.

 

Nybyggnadskarta behöver man om man vill uppföra en ny– eller tillbyggnad inom planlagt område eller inom samlad bebyggelse.

För nybyggnation eller större tillbyggnad inom detaljplanelagt område och med anslutning till kommunal VA-anläggning krävs nybyggnadskarta. Den kallas i så fall fullständig nybyggnadskarta.

För mindre tillbyggnader och komplementbyggnader inom detaljplanelagt område, och även all annan byggnation utanför planområdet, kan man använda en enklare nybyggnadskarta, en så kallade enkel nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta upprättas av Kart & mät efter beställning. Den redovisar rådande förutsättningar inför ett byggnadsprojekt. Den är tänkt att användas som underlag för situationsplan till bygglovsansökan.

Nybyggnadskartan redovisar befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, gällande planer och byggnadsreglerande bestämmelser. Den ska även redovisa markhöjdskillnader, nivåkurvor, höjder på anslutande ledningar, servitut, kommunalt vatten och avlopp och andra viktiga byggnationsrelevanta objekt inom fastigheten.

Nybyggnadskartan debiteras efter gällande taxa enligt kommunfullmäktiges beslut. 
Nybyggnadskartans giltighetstid är begränsad till två år. Om det sker många förändringar kring och på fastigheten under giltighetstiden kan det krävas en uppdatering av informationen för bygglov. Verifiering och uppdatering av en äldre NBK kan också beställas, se taxa.

Beställning

Vid beställning används någon av beställningsblanketterna. Du hittar dem till höger på denna sida.

Blanketten sänds till:
Knivsta kommun
Kart- och gisenheten
741 75 Knivsta 

  • Senast uppdaterad 30 aug 2018