Till undermeny Karta Kontakt

Kontrollmätning

Det är viktigt att beställa kontrollmätning (lägeskontroll) senast efter grundläggning av huset. Beslut om kontrollmätning tas av byggsamråd och det står då alltid i bygglovet som krav.

Kontrollmätningen bör utföras så tidigt som möjligt, men senast efter formsättning av grund eller efter montering av prefabricerade element till grund. Detta för att eventuella fel kostnadseffektiv ska kunna rättas till. Därefter ska ett intyg utfärdas att byggprojektet överensstämmer med givet bygglov. Intyget ska lämnas till Bygg & Miljö enligt beslut i bygglov/ och kontrollplanen.

Kontrollmätning ska utföras av en sakkunnig med kompetens. Som underlag för mätkunskap används rekommendationer från Lantmäteriet (LM) gällande mätfärdighet, som grundar sig på tidigare 13§ mätningskungörelsen.

Kontrollmätning i egen regi ska vara anmäld till och godkänd av Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun innan kontrollmätningen utförs. I annat fall kan Bygg & Miljö utföra kontrollmätningen som ett uppdrag som debiteras enligt gällande taxa. Ersättningen är då momspliktig. Leveranstid för kontrollmätning är normal tolv arbetsdagar.

Kontrollmätning kan utföras av kommunen, eller av byggherren om denne efter prövning av kommunen bedömts kunna ta ansvar för arbetet.

Kontrollmätning i egen regi 

Om byggherren eller byggherrens egen sakkunnige vill utföra Kontrollmätning i egen regi, gäller följande villkor: 

1. Blanketten ”ANSÖKAN om Färdighet för Kontrollmätning” hämtas från Kommunens hemsida och fylls i med samtliga uppgifter. Ansökan skickas till Knivsta kommun efter utfärdad bygglov. 

2. Ansökan ska vara godkänd av Bygg och miljönämnden innan kontrollmätning utförs. 

3. Bygg- och Miljökontoret beslutar på delegation och skickar det tillsammans med stödunderlag för kontrollmätning till sökande och utföraren. 

4. Efter utförd kontrollmätning ska den sakkunnige/byggherren utfärda ett intyg om utförd kontrollmätning och skicka det tillsammans med mätningsresultatet till Kart- och GIS enheten i Knivsta Kommun.

Om någon del av bygglovet ännu inte utnyttjats ska detta framgå av intyget.
Mått, plan- och höjdläge ska redovisas i form av skiss, gärna med koordinatuppgifter. Fastighetsbeteckningen och bygganmälningsärendets diarienummer ska framgå av intyget.

5. Avgift för kontrollmätning i egen regi tillkommer enligt Bygg- och miljönämndens taxa.

Det är byggherrens ansvar att den mätningssakkunnige kallas till kontrollmätning i rätt skede av byggprocessen. Sker kallelsen för sent - det vill säga först efter påbörjad byggkropp - och mätresultatet visar att projektet inte överensstämmer med beviljat bygglov kan det bli kostsamt att ändra utförandet. Då är det nödvändigt att byggherren ansöker om ny bygglovsprövning. Kan bygglovhandläggaren inte bevilja nytt bygglov måste utförandet rättas till enligt tidigare beviljat bygglov.  

  • Senast uppdaterad 30 aug 2018