Till undermeny Karta Kontakt

Husutstakning

Enligt plan- och bygglagen skall byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är via utstakning som en byggnad kan uppföras på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge för byggnad kan leda till dels skadeståndsanspråk från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Husutstakning

Det är kommunens bygglovenhet som avgör om husutstakning krävs för bygglovet. Utstakning genomföras normal innan schaktning påbörjas.
För att utstakning utförs på rätt sätt behövs att en behörig person genomför husutstakning. Lantmäteriets (LM) rekommendationer för mätfärdighet används som underlag (HMK).
Utstakning som beställs hos Bygg och Miljökontoret görs senast 7 arbetsdagar innan den skall utföras.
I bygglovbeslutet framgår om utstakning och andra detaljer, som om grannar ska kallas vid utstakning och vilka intyg som ska lämnas till Bygg och Miljönämnden efter utfört arbete.

Under vissa förutsättningar kan byggherren själv samordna utstakningsarbetet och kalla berörda grannar. I detta fall skall kontakt tas med Kart- & GIS-enheten före utförande.

Grovutstakning

Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt via utsättning av käppar. Man sätter också en höjdfix om så behövs.

Finutstakning

Finutstakning görs oftast efter schaktning, men innan gjutning av grunden. Det innebär att byggnadens hörn markeras och trådar spänns upp i blivande fasadliv. Profilstolpar i byggnadens hörn sätter du upp innan finutstakning påbörjas. För att vi skall kunna få byggnaden på rätt plats och med rätt höjd måste dessa profiler ha god stabilitet. Se bilden nedan:

Finstakning 

Taxa

Avgift för utstakning tillkommer enligt bygg- och miljönämndens taxa.

Utstakning i egen regi

Om byggherren eller byggherrens egen sakkunnige vill utföra utstakning på egen regi, gäller följande villkor: 

1. Blanketten ”ANSÖKAN om Färdighet”  hämtas från Kommunens hemsidan och efter ifyllning skickas till Knivsta kommun efter utfärdad bygglov. 

2. Ansökan ska vara godkänd av Bygg och miljönämnden innan utstakning utförs. 

3. Bygg- och Miljökontoret utfärdar på delegation ett beslut och skickar det tillsammans med stödunderlag för mätningen till byggherren och utföraren. 

4. Efter utförd utstakning ska den sakkunnige/byggherren utfärda ett intyg om utförd utstakning och skicka det tillsammans med mätningsresultatet till Kart- och GIS enheten i Knivsta Kommun.

5. Avgift för utstakning i egen regi tillkommer enligt Bygg- och miljönämndens taxa, vilket för närvarande är 20 procent av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

6. Samtliga uppgifter ifylls i intyget ”Anmälan_Utförd_Utstakning_via_Färdighet” av utföraren.
Följande ska framgå i intyget:
- Att utstakning har utförts enligt fastställda rekommendationer i HMK  

  • Senast uppdaterad 30 aug 2018