Till undermeny Karta Kontakt

Magnetfält

Sambandet mellan exponering för elektromagnetiska fält från kraftledningar och vissa andra elinstallationer och ökad risk för leukemi hos barn har diskuterats under många år. Det vetenskapliga underlaget har inte ansetts tillräckligt för att man ska kunna sätta ett gränsvärde.

Forskningsrön

Under 2001 gjordes en omfattande genomgång av de epidemiologiska forskningsrapporterna som då fanns. Resultaten från genomgången tyder på att man kan se en viss ökning av leukemirisken hos befolkningsgrupper som exponeras för magnetiska fält på 0,4 µT eller mer (avser långvarig exponering för 50 Hz magnetfält i bostäder).

Det finns däremot inte något som tyder på att exponering för svaga och lågfrekventa fält skulle kunna påverka risken för sjukdom. (Källa: Meddelandeblad , juni 2005, Socialstyrelsen)

Framtagen försiktighetsprincip

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut har gemensamt formulerat en försiktighetsprincip som gäller för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält.

Denna princip stöds av WHO och innebär att myndigheterna bör sträva efter att reducera fält som avviker starkt från det som anses normalt i respektive miljö.

Telekommunikation

Det finns idag inte några kända hälsorisker när det gäller elektromagnetiska fält från telekommunikation under gällande referensvärden.

Allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från mobiltelebasstationer uppgår normalt från miljondelar till tusendelar av referensvärdet.

Referensvärdet är en rekommenderad högsta exponeringsnivå som ger god marginal till påvisade skadliga effekter och inte bör överskridas på platser där allmänheten vistas.

Majoriteten av alla EU-länder tillämpar samma värden och de rekommenderas av EU, världshälsoorganisationen WHO och ICNIRP.

Mer information om referensvärden: Strålsäkerhetsmyndigheten, se länk till höger.

Barn och ungdomar

Enligt SSI är det dock särskilt viktigt att barn och ungdomar undviker onödig exponering. Om man vill minska sin exponering av elektromagnetiska fält från mobiltelesystem är handsfreeutrustning det bästa sättet.

  • Senast uppdaterad 12 aug 2019