Till undermeny Karta Kontakt

Positiva planbesked

Planbesked är ett beslut som ges av kommunen efter att någon ansökt om detta och att inleda något som kräver ett detaljplanearbete. Kommunen ska då redovisa sin avsikt i frågan. Om kommunen ger ett positivt planbesked är det vanligt att det så småningom leder till att ett detaljplanearbete inleds.

De planbesked som läggs ut nedan är de som har fått positivt planbesked och som väntar på att inkluderas i ett detaljplanearbete. När ett sådant detaljplanearbete inleds kommer information om detta att finnas på sidan ”pågående planarbete”. Ärendet tas då bort från denna sida. 

Följande typ av planbesked återfinns inte nedan:

  • Negativa planbesked
  • Planbesked som redan ingår i ett detaljplanearbete

Alsike kloster

Ansökan avser planläggning för ett 20-tal lägenheter som parhus på fastigheten Alsike 1:1, 1:3 med inriktning på retreatverksamhet kopplat till ekologisk hushållning och ekologiskt avloppssystem. Området ligger väster om väg 255 intill Alsike kyrka och bakom Alsike kloster.

Ekhamn 1:9

Ansökan avser två etapper där den första etappen omfattar 120-180 nya fastigheter och den andra etappen omfattar ytterligare ca 50 nya tomter. Främst rör det sig om fristående villor av varierande storlek, men det är också planerat för några rad- eller kedjehus. Området ligger i den västra delen av Knivsta, precis vid Mälaren och i anslutning till Västersjö.

Gredelby 2:113

Ansökan avser planändring i gällande detaljplan för att möjliggöra fasadändring på fastigheten Gredelby 2:113.

Knivsta-Tarv 3:17

Ansökan avser planändring i gällande detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Knivsta-Tarv 3:17.

Knivsta-Tarv 3:2

Ansökan avser ändring av parkmark i gällande detaljplan, för att möjliggöra avstyckning av fastighet, då den föreslagna infarten inte anses planenlig enligt lantmäteriet. Förvaltningen bedömer att upphävande av del av gällande detaljplan är den lämpligaste lösningen.

Vassunda-Örby 1:7

Ansökan avser ca tio nya tomter med fristående villor på fastigheten. Området ligger i den västra delen av Knivsta, precis vid Mälaren och omedelbart söder om Västersjö.

Vrå 1:3 och 1:137

Ansökan avser planläggning för bostadsbebyggelse, med en inriktning mot en miljöanpassad byggnation.

Vrå 1:95 och 1:97

Ansökan avser planläggning för bostadsbebyggelse, med inriktning på seniorboende. Fastigheterna ligger norr om Torpkällevägen i Alsike gamla stationssamhälle.

Vrå 3:1

Ansökan avser planläggning för en blandning av bostadsbebyggelse (flerbostadshus, villa, radhus) och centrumverksamheter (butik, kontor) med en sammanlagd byggnadsarea på 30 000 – 50 000 BTA. Aktuellt område omfattar ungefär 21 ha. Fastigheten är belägen norr om Ar industriområde och mot väst gränsar fastigheten till detaljplan för Boängsåsen (bostäder).

Ängby 2:1, Särsta 3:467, m. fl.

Ansökan handlar om att kommunen ska planlägga för ett nytt resecentrum,hotell, kontor och bostäder. 

Ängby 2:1 m. fl., Univercity AB

Ansökan avser planbesked för att planlägga ett kvarter inom Nydalsområdet för bostäder, lokaler samt förskola. Totalt 206 lägenheter och en förskola på 830 kvm föreslås. Sökande önskar ingå i samma detaljplan som närliggande projekt vid stationsområdet.

  • Senast uppdaterad 21 nov 2018