Till undermeny Karta Kontakt

Planansökan och planbesked

Gällande plan- och bygglag är från maj 2011. I den står det att kommunen ska ge besked på planansökan inom fyra månader.

Så här går det till:

  • En skriftlig ansökan där syftet med åtgärden finns beskriven lämnas in till kommunen tillsammans med en avgränsningskarta över området.  

    Vid ansökan ska kommunens blankett användas. Den finns upplänkad till höger på sidan. Nödvändiga handlingar ska bifogas blanketten. Kartunderlag med fastighetsgränser kan beställas hos Bygg- och miljökontoret, tel 018-34 70 00 (växel).

  • När en ansökan kommer in till kommunen registreras den och en bekräftelse skickas ut till den sökande.

  • Kommunen ska besluta om planbesked inom fyra månader. När beslutet är fattat lämnas planbeskedet till sökande - antingen positivt eller negativt. Ett positivt planbesked innebär att kommunen har för avsikt att inleda planarbete. Ungefärlig tidpunkt för detaljplanens antagande anges. 

    Om kommunen inte finner det lämpligt med den föreslagna planläggningen blir planbeskedet negativt. Ett planbesked kan inte överklagas. Däremot är kommunen skyldig att ange skälen till avslag och sökande har möjlighet att lämna in en ny ansökan.
  • Observera att kommunen tar ut en avgift för planbeskedet, vare sig det är positivt eller negativt. Se fliken Avgifter.

  • När planbeskedet har behandlats avslutas ärendet hos kommunstyrelsen. Vid positivt besked lämnas ärendet över till samhällsbyggnadskontoret, där det behandlas av planenheten. När tidpunkten att inleda ett planarbete närmar sig tar planenheten kontakt med sökande och diskuterar ärendet

Positivt planbesked

Ett positivt planbesked Innehåller tidpunkt för antagande av detaljplan samt information om avgift för planbeskedet. Viktigt är att ett positivt planbesked inte är juridiskt bindande och därmed inte garanterar att området planläggs. Planbeskedet behandlar kommunens avsikt att inleda planarbete med ett eller flera huvudsakliga ändamål.

Någon prövning av detaljer görs alltså inte utan dessa frågor lämnas till det efterföljande planarbetet. Ett välarbetat och utförligt förslagsunderlag till planbeskedsansökan ger emellertid ofta en bättre och tydligare återkoppling från kommunen redan i detta skede.

Negativt planbesked

Om planbeskedet är negativt ska skälen till avvisande och information om avgift för beskedet framgå i tjänsteskrivelsen för planbeskedet, som skickas ut till sökande efter att beslutet har tagits.

  • Senast uppdaterad 24 sep 2018