Till undermeny Karta Kontakt

Lilla Brännkärrskogen, Vrå 1:64

Testa vårt nya visningsprogram genom den här länken.

 

Förslag till detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 m.fl. är ute på samråd fr.o.m. den 1 juli 2019 t.o.m. den 1 september 2019.

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade om samråd för planförslaget.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö och stärka Dammparkens funktion som mötesplats. Detaljplanen syftar även till att ta hänsyn till och bevara de gröna värdena på platsen.

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).  Planförslaget överensstämmer med den fördjupande översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort (2012).   

Utställningslokal

Handlingarna finns utställda i entréplanet, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.

Önskas planhandlingen i pappersform, kontakta planenheten på samhällsbyggnadskontoret.

Vill du lämna synpunkter?

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 1 september 2019 till

knivsta@knivsta.se

eller

Planenheten

741 75 KNIVSTA

Ange diarienumret SBK 2018-000011 på skrivelsen.

 

Upplysningar                                                            

Planenheten 018 – 347000

 

  • Senast uppdaterad 1 jul 2019