Till undermeny Karta Kontakt

Kvarter Takteglet, del av Gredelby 7:76 med flera

Status

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 20 september till och med den 18 oktober 2019. Du hittar alla handlingar till höger.

Nu börjar arbetet med att bearbeta de synpunkter som kommit under samrådet.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den centrala delen av Knivsta i det så kallade Sågenområdet öster om järnvägen. Detaljplanen angränsar till Högåsskolan i nordost och ICA Kvantum i sydostlig riktning.

Syfte

Området är sedan tidigare planlagt för handel, kontor samt kultur och fritid. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för en varierad bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter inom kvarteret samt för ett varierande våningsantal på upp till maximalt sex våningar. Utformning och gestaltning av området ska följa framtagna principer.  

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget medger för bebyggelse i upp till sex våningar. Antalet våningsplan strider mot den gällande Fördjupade översiktsplanen från 2012 för Knivsta och Alsike tätorter. 

 

  • Senast uppdaterad 22 okt 2019