Till undermeny Karta Kontakt

Ängby industriområde

Detaljplaneområdet gäller fastigheterna Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7

2016-10-24 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan.

Syftet med detaljplanen är:

  • att möjliggöra för en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder, skola och centrumverksamhet.
  • att skapa en grön länk i form av ett gång- och cykelstråk som knyter samman Ängby med Nydal.
  • att möjliggöra för en hållbar stadsmiljö med gröna värden.

Planenheten

018-34 70 00

  • Senast uppdaterad 29 maj 2019