Till undermeny Karta Kontakt

Alsike Nord Etapp 2

Planområde 

Testa vårt nya visningsprogram genom den här länken, eller tryck på bilden.

Detaljplan för Alsike Nord etapp 2, var ute på samråd från och med 3 oktober till och med den 14 november.

Felskrivning

Vi har uppmärksammat en felskrivning i planbeskrivningen där det står att högsta totalhöjd tilläts till 35 m samt att högsta byggnadshöjd tilläts till 25 m. I plankartan anges den korrekta höjden, totalhöjden, som är 25 m. Meningen om högsta byggnadshöjd har utgått. Korrigering har inte gjorts i samrådsskedet, men kommer ändras till granskningsskedet.

Planens syfte

Planen möjliggör bostadsbebyggelse på i huvudsak två till fem våningar för cirka 2000 bostäder, samt lokaler för verksamhet och service.

Vidare syftar planen till att skapa en hållbar småstad med levande gaturum, genom att byggnader placeras nära fastighetsgräns mot gata. Gatorna utformas med tanke på gående och cyklister och möjliggör ett liv utan bil med närhet till god kollektivtrafikförsörjning. Planen skapar även mötesplatser i form av torg och parker för de som bor och vistas i området.

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och frångår den fördjupade översiktsplanen från 2012 vad gäller tillåtet antal våningar. Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och i planbeskrivningen.

Medborgardialog – drop-in

Måndagen den 5 november klockan 17:30-20:00 anordnades en medborgardialog i Brännkärrsskolans matsal i Alsike. Vidare återkoppling från dialogen beräknas ske i december 2018 på kommunens hemsida och vidare dialog beräknas ske under hösten 2019.

 

Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret

  • Senast uppdaterad 15 nov 2018