Till undermeny Karta Kontakt

Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl

Kommunfullmäktige beslutade den 15 augusti 2018 att anta Detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 m. fl. Beslutet om antagande vann laga kraft 21 mars 2019.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år.
Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare. 

Syfte:

Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort väster om järnvägen och längs med Gredelbyleden. Syftet med planen är att skapa förutsättningar att bygga bostäder, förskola, centrumverksamheter, natur- och parkområden.

Upplysningar

Planenheten 018-347000

  • Senast uppdaterad 8 maj 2019