Till undermeny Karta Kontakt

Villor

Bygglov kan krävas för ett antal åtgärder du som villaägare vill göra. Med villor menas en- och tvåbostadshus som villa, radhus, parhus, kedjehus (och fritidshus) som ligger på en och samma fastighet.

För en- och tvåbostadshus krävs bygglov för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad ( t.ex. glasa in ett uterum eller altan)
 • Väsentlig fasadändring (endast inom detaljplan/områdesbestämmelser )
 • Ändrad användning
 • Murar och plank och staket över 1,1 meter
 • Skärmtak över 15 kvm

Detta kräver inte lov/anmälan (gäller endast en- och tvåfamiljshus)

 • Anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, med mur eller plank på högst 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger, eller entréer om skärmtakets/skärmtakens totala yta inte överstiger 15 kvadratmeter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.
 • Komplementbyggnad (friggebod) max 15 kvm, byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 från tomtgräns
 • Göra en liten tillbyggnad, inte närmare än 4,5 meter från tomtgräns (gäller områden utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse)
 • Uppföra en balkonger, burspråk eller uppstickande byggnadsdelar, t.ex. skorsten, inte närmare än 4,5 från tomtgräns (gäller endast områden inom detaljplan).

Detta kräver en anmälan:

 • Bygga ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad (så kallade Attefallsbyggnader) om maximalt 25 kvm, inte närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 • Tillbyggnad på max 15 kvm bruttoarea, inte närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 • Uppföra balkonger, burspråk, takkupor eller uppstickande byggnadsdelar om de berör den bärande konstruktionen
 • Inreda ytterligare en bostad
 • Ändra i bärande konstruktioner
 • Avsevärt ändra planlösningen
 • En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • En sådan ändring som väsentligt ändrar brandskyddet i en byggnad
 • Bygga en eller flera takkupor om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse

Observera!

Bygglovsbefriade åtgärder kan kräva bygglov inom visa detaljplaner, områdesbestämmelser och kulturmiljöer.
Åtgärderna  ovan  får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om de grannar som berörs godkänner det (gärna skriftligt). Ger grannen inte sitt godkännande ska du söka bygglov. Om du vill lägga åtgärden närmre än 4,5 meter från allmän platsmark krävs också bygglov.

Villor 1


Så här mycket kostar det:

Exempel:

Nybyggnad 200-299 m2
 
35 363 kronor
 
Nybyggnad komplementbyggnad 0-50 m2
  6 574 kronor
Tillbyggnad 0-50 m
  6 650 kronor
Tillbyggnad komplementbyggnad 0-50 m2
  4 987 kronor
Större fasadändring 
(burspråk, materialbyte, färgsättning)
  3 023 kronor

Mindre fasadändring
(t ex fönstersättning på del av fasad, takfönster)
  2 418 kronor

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är på 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".

Villor 2


 • Senast uppdaterad 28 feb 2019