Till undermeny Karta Kontakt

Strandskydd

Valloxen

 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till våra strandområden. Ett annat syfte är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddet är reglerat i 7:e kapitlet i miljöbalken. Det omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. För vissa områden är strandskyddet utökat till 300 meter. I vissa områden där detaljplan finns har strandskyddet upphävts.

Inom strandskyddsområdet får inte

 • nya byggnader uppföras
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växtarter.

Går det få dispens från strandskyddet?

För att få bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område behövs strandskyddsdispens. Du kan få dispens från strandskyddet om du har ett av de särskilda skälen som står i sin helhet i 7 kap. 18 c-d § miljöbalken. Du kan få dispens om område

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

För att få dispens från strandskyddet behöver du ansöka om det hos kommunen. Kom ihåg att avgift för prövning ska erläggas med fullt belopp även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

Läs mer under fliken "Dispens från bestämmelser om strandskydd".

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske – särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning. Vanlig hobbyverksamhet medger inte något undantag från förbudet.

Hör av dig till kommunen om du vill veta mer om vad som är tillåtet inom strandskyddat område. 

Vattenverksamhet

Grävning, utfyllning, anläggning av brygga, rensning m.m. i ett vattenområde kräver tillstånd om verksamheten leder till att vattnets djup eller läge förändras. För vissa mindre arbeten räcker det med en anmälan till länsstyrelsen. Länsstyrelsens miljöskyddsenhet är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. Ta alltid kontakt med Länsstyrelsen på telefon 010-223 30 00 för samråd om du planerar verksamhet i vatten. När du kontaktar länsstyrelsen bör du passa på att diskutera frågan om hanteringen av muddringsmassorna. Om muddringsmassorna ska läggas upp på mark under högsta tänkbara vattenstånd (ca 1 m från den normala vattenytan) prövar länsstyrelsen detta.

Samhällsplanering

Kommunen arbetar med övergripande och detaljerad planering. Ibland planläggs bebyggelse inom strandskyddat område. Kommunen kan upphäva strandskyddet inom planlagda områden, om det finns särskilda skäl. Kommunen kan även i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. I dagsläget finns inga LIS-områden i Knivsta kommun. 

 • Senast uppdaterad 21 okt 2019