Till undermeny Karta Kontakt

Staket, murar och plank

 

Staket illustration

Det finns inga tydliga definitioner på exempelvis plank och staket, utan vi gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Faktorer som påverkar bedömningen är till exempel höjd, längd, genomsiktlighet, täthet, läge och ändamål. Hur uppfattas konstruktionen? Vad är dess syfte?

 

Kontakta oss om du är osäker på om din åtgärd kräver lov eller inte.

 

Tänk på att staket, plank och murar, även bygglovbefriade, ska placeras så att de inte blir en olägenhet för omgivningen eller innebär någon fara för trafiksäkerheten.


Detta kräver lov:

  • Plank

Med plank menas ofta en fristående vägg oftast byggt av trä men även andra material som exempelvis metall eller plast förekommer. Ett plank är oftast både högre och tätare än ett staket. Plank används som alternativ till staket eller stängsel för att markera en gräns eller för att försvåra passage. Plank är även vanligt som insynsskydd, bullerskydd eller vindskydd.

  • Fristående murar och stödmurar

Med en mur menas ofta en konstruktion bestående av staplade stenar. En mur kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, så kallad stödmur. Bygg- och miljönämnden i Knivstas bedömning är att lovplikten för fristående murar och stödmurar infaller om murens höjd är 0,5 meter eller högre. I vissa undantagsfall kan bedömningen bli en annan.

Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Men undantag finns, läs mer nedan.

Undantag för plank och mur vid en- och tvåbostadshus

  • Oavsett plats: Det krävs inte bygglov för att med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter och ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Åtgärden får inte placeras närmare gränsen* än 4,5 meter. Åtgärden får dock placeras närmare gränsen* än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det.
  • Utanför detaljplan: För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader får en mur eller ett plank uppföras i omedelbar närhet av bostadshuset. Muren eller planket får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Åtgärden får dock vidtas närmare gränsen* än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Detta gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det gäller inte heller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

*Gränsen = gräns mot fastighet, tomt eller gata

Detta kräver inte lov:

  • Staket

Staket markerar ofta en gräns mellan två tomter, är vanligtvis drygt en meter hög och har en nätt och luftig utformning. Genomsiktligheten är i regel över 50 %.

  • Stängsel

Stängsel har en ännu större genomsiktlighet än ett staket, uppskattningsvis över 80-90 % och kräver inte bygglov, vare sig de är låga eller höga.

  • Pergola
  • Spaljé

Pergolas och spaljéer är luftiga konstruktioner vars utbredning vanligtvis inte är så stora. Även här uppskattas genomsiktligheten till minst 80-90 %. Pergolan markerar ofta en uteplats vid huset men kan även vara fristående. Spaljén är nätt och fungerar ofta som ett växtstöd.

Kostnad:

Mur, plank - enbostadshus  2 720 kronor 
Mur, plank - övriga fall   5 441 kronor 

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".

  • Senast uppdaterad 28 feb 2019