Till undermeny Karta Kontakt

Komplementbyggnader och ekonomibyggnader


Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement, tillägg, till en huvudbyggnad. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett fristående uthus, garage, carport, växthus, bastu och andra mindre byggnader.

Ekonomibyggnad är de byggnader som behövs för en verksamhet inom jord- och skogsbruk eller annan liknande näring (dock inte hästverksamhet).

Bygglov krävs för (komplementbyggnad)

  • Nybyggnad  och tillbyggnad

Bygglov krävs inte för (komplementbyggnad)

För en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är undantagna från kravet på bygglov.

Inom detaljplanerat område:

  • Mindre komplementbyggnader, s.k. friggebodar och Attefallsbyggnader. Se separat flik. Ta i dessa fall kontakt med miljöenheten om det ska installeras avlopp i byggnaden.

Utanför sammanhållen bebyggelse och utanför detaljplanerat område:

  • Göra en liten tillbyggnad om åtgärden inte vidtas närmre fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Observera! Bygglovsbefriade åtgärder kan kräva bygglov inom visa detaljplaner, områdesbestämmelser och kulturmiljöer. Åtgärderna  ovan  får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om de grannar som berörs godkänner det (gärna skriftligt). Ger grannen inte sitt godkännande ska du söka bygglov. Om du vill lägga åtgärden närmre än 4,5 meter från allmän platsmark krävs också bygglov.

Bygglov krävs för (ekonomibyggnad)

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser:

  • Nybyggnad eller större tillbyggnad av ekonomibyggnader,
  • Ändring av fasadmaterial eller omfärgning till annan färgkulör samt
  • Inom område utan detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Ta i anspråk eller inreda ekonomibyggnaderna för något annat ändamål. Det gäller till exempel om en hölada omvandlas till garage för ett åkeri.

Bygglov krävs inte för (ekonomibyggnad)

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring får uppföras, byggas till och ändras utan bygglov. Det gäller dock bara inom områden som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelse inom Knivsta kommun.
Undantag från bygglovplikten gäller endast ekonomibyggnader som behövs för verksamheten. Bygglovfriheten gäller inte automatiskt alla taxerade jordbruksfastigheter. Det krävs att ekonomibyggnaderna behövs för jordbruksrörelsen, till exempel en maskinhall för en skördetröska, för att det ska vara bygglovbefriat.

Vad kostar det?

Nybyggnad eller tillbyggnad av en komplementbyggnad kostar 75% av den ordinarie bygglovavgiften.

Exempel:

Nybyggnad av ett garage på 35m 2  6 574 kr 
Tillbyggnad av förråd på ett befintligt garage 20m2    
 
 
4 987 kr 

Avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet tas ut enligt taxa som är antagen av kommunfullmäktige. Se länk till höger. 

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är på 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".
  • Senast uppdaterad 12 apr 2019