Till undermeny Karta Kontakt

Fritidsbåt, husvagn och husbil

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar.

Var får uppställning ske

Uppställningen får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus.
Om man placerar båten, husvagnen eller husbilen närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande, gärna skriftligt. 

Var får uppställning inte ske

Uppställningen får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Uppställningen ska ske så att det inte innebär en fara för människors hälsa eller säkerhet eller medför en betydande olägenhet på annat sätt. Exempel på fara för människors hälsa eller säkerhet är skymd sikt vid utfart eller korsning eller brandrisk. Betydande olägenhet kan till exempel vara skuggning eller förlorad utsikt.

Inom vissa områden får båtar, husvagnar och husbilar inte ställas upp utan bygglov. Det gäller dels i särskilt värdefulla områden dels om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser. Kontakta Knivsta kommuns bygglovsenhet om du är osäker.

Hur många båtar, husvagnar och husbilar får ställas upp

Uppställningen får omfatta högst två enheter. Man får alltså ställa upp en eller två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar.
Det finns ingen begränsning i storlek för att uppställningen ska vara lovbefriad. Uppställningen får dock inte innebära en betydande olägenhet för omgivningen. 

Hur länge får uppställningen ske

Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. Det innebära att de får ställas upp på tomten under den säsong de inte används. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt.

Får fritidsbåten, husvagnen eller husbilen användas under uppställningen

Båten, husvagnen eller husbilen får inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under den tid den är uppställd på tomten.

Andra tillstånd

Uppställning av båt, husvagn eller husbil inom ett område som omfattas av strandskydd kan kräva strandskyddsdispens.

Vid uppställning av båt, husvagn eller husbil i närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen.Detta gäller inom ett avstånd på tolv meter från vägen. Länsstyrelsen har, med hänsyn till trafiksäkerheten, möjlighet att utöka området där tillstånd behöver sökas upp till 50 meter. Tillstånd behöver inte sökas om åtgärden görs inom ett område med detaljplan eller kräver bygglov.

 

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område.
Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område.
Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område.
  • Senast uppdaterad 11 jan 2018