Till undermeny Karta Kontakt

Företag

Vad roligt att ni vill etablera ert företag i Knivsta kommun!

I de flesta fall behöver du bygglov för att bygga nytt, ändra en byggnad eller dess användning. Ska du riva en byggnad behövs rivningslov.

Du kan även behöva tillstånd från andra myndigheter än bygglovsenheten när du vill starta eller ändra en verksamhet.

Bygglov för olika branscher

Butiker

 • För att bygga nya butiker, inreda befintliga hus som tidigare varit något annat, dela upp en butik i flera butiker. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Kontor

 • För att bygga nya kontorshus eller för att bygga till eller ändra fasader på befintliga byggnader. Eller inreda byggnader till kontor som tidigare använts till något annat. För att sätta upp skyltar på fasaden krävs även det bygglov.

Restaurang, kiosk, café och uteservering

 • För att uppföra nya byggnader, bygga till eller starta en restaurang i en lokal som tidigare använts till något annat. I vissa fall behövs även bygglov för uteservering. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Skola och förskola

 • För att bygga nya skolor/förskolor eller för att inreda en befintlig lokal till skola/förskola som tidigare använts till annan verksamhet. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar på fasaden.

Vårdboende, HVB-hem

 • För att bygga nytt, bygga till eller inreda ett vårdhem som tidigare använts till något annat.

Tips och Råd

När ni startar en ny verksamhet/företag så finns det vissa delar man tittar på i bygglovet. Man ska uppfylla vissa krav som t.ex. Tillgänglighet, lämplighet och parkeringsplatser. Det finns även en hel del andra krav man ska uppfylla.

Tillgänglighet för funktionsnedsättande

När man ansöker om bygglov kontrolleras byggnaden så den uppfyller kraven för tillgänglighet. Man tittar på att lokalen/byggnaden uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användabarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Lämplighet

När handläggaren handlägger bygglovet ingår det att bedöma om byggnaden är lämplig för sitt ändamål. Syftet med detta är att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i och för att värna om ev. kulturhistoriska intressanta byggnader.

Parkeringsplaster

Parkeringsplatser är viktigt för de flesta verksamheter. Det gäller att ta fram tillräckligt med parkeringsplatser inom den egna fastigheten som ska finnas till ev. kunder/besökare och arbetare. Viktigt att tänka på är även att det ska finnas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga tillräckligt nära. Vid skolor och förskolor ska det även finnas fungerande hämta- lämna-lösning.

Tidsbegränsade lov

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningstationer osv på mark som är avsett för något annat enlig detaljplanen. För sådana projekt kan man söka om att få tidsbegränsat lov.

Vilka andra tillstånd än bygglov kan behövas?

Butiker

 • Tillstånd för folköl och tobak, ta kontakt med kontaktcenter, Knivsta kommun 
 • Receptfria läkemedel, ta kontakt med läkemedelsverket 
 • Livsmedel, ta kontakt med miljöenheten, Knivsta kommun 
 • Djurbutik, ta kontakt med länsstyrelsen

Restaurang, kiosk, café och uteservering

 • Alkohol- och serveringstillstånd, ta kontakt med kontaktcenter, Knivsta kommun 
 • Livsmedel, ta kontakt med miljöenheten, Knivsta kommun 
 • Brandskydd, ta kontakt med brandkåren Attunda

Skolor/Förskolor

 • Tillstånd för att starta verksamhet, ta kontakt med Skolinspektionen
 • Tillstånd för hälso- och miljökrav, ta kontakt med Miljöenheten Knivsta kommun

Vårdboende, HVB-hem

 • Tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 
 • Tillstånd för hälso- och miljökrav, ta kontakt med iljöenheten Knivsta kommun 
 • Tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), ta kontakt med Socialstyrelsen. 
 • Tillstånd från Länsstyrelsen

Nyttjande av allmän plats

 • Tillstånd hos Polismyndigheten

OBS, andra tillstånd utöver dessa kan behövas 

 • Senast uppdaterad 11 jan 2018