Till undermeny Karta Kontakt

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument där det intygas att regler och gällande krav följs vid ett bygglovs- eller anmälningspliktig åtgärd.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är det dokument som används för att redovisa vad som ska kontrolleras och när kontrollen utförts. Syftet är att uppfylla de krav som gäller enligt gällande lag och föreskrifter. Kontrollplanen ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden innan åtgärden påbörjas. När bygglov och startbesked erhållits och byggnationen startar ska kontrollplanen fyllas i allt eftersom arbetena utförs och till sist verifieras (skrivas under) när åtgärden är färdig. Den verifierade kontrollplanen ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden för att få slutbesked. Innan dess får åtgärden/byggnaden inte tas i bruk.

Vem upprättar kontrollplanen?

Det är du som byggherre som ansvarar för att det lämnas in en kontrollplan men om det finns en kontrollansvarig anlitad så upprättar den personen ett förslag på kontrollplan till det tekniska samrådet. I mindre/enklare ärenden där det inte krävs någon kontrollansvarig så är det byggherren som ska upprätta och lämna in ett förslag på kontrollplan. 

När krävs det en kontrollplan? 

Kontrollplan krävs i alla typer av ärenden som är lov- eller anmälningspliktiga.

Kontrollplanen bör normalt innehålla: 

  1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna avser
  2. vem som ska göra kontrollerna
  3. vilka anmälningar som ska göras till bygg- och miljökontoret
  4. vilka arbetsplatsbesök som bygg- och miljökontoret bör göra och när besöken bör ske
  5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
  6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand
  7. att åtgärden följer beviljat bygglov

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att alla väsentliga tekniska egenskapskrav uppfylls, och så att byggnaden inte förvanskas och att en ändring utförs varsamt.

Kontrollen kan göras mot en ritning, en monteringsanvisning, ett allmänt råd från Boverkets föreskrifter, Hus AMA eller någon branschnorm. Om det behövs kan bygg- och miljönämnden komplettera ditt förslag till kontrollplan till exempel med: lägeskontroll, dimensioneringskontroll av konstruktion, ventilationskontroll, hissbesiktning, fuktsäkerhetsprojektering, tillgänglighet, brandskyddsdokumentation, ljudskyddsdokumentation, täthetsprovning med mera. 

Kontrollplanen fastställs av bygg- och miljönämnden i startbeskedet. Om det vid arbetsplatsbesök av bygg- och miljönämnden framkommer brister så kan kontrollplanen behöva kompletteras. I samband med slutsamråd går vi igenom hur kontrollplanen har följts och vid utfärdande av slutbesked ska du som byggherre redovisa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt kontrollplanen är uppfyllda.

Exempel på kontrollplan

Här till höger finner du exempel på kontrollplaner för ärenden som inte kräver en kontrollansvarig och som kan användas som underlag vid framtagandet av en kontrollplan för just ditt specifika byggprojekt. Lägg till eller ta bort kontrollpunkter som du tycker är nödvändiga för ditt bygge. Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggherre får du utforma kontrollplanen som du själv vill. 

  • Senast uppdaterad 11 jan 2018