Till undermeny Karta Kontakt

Luften utomhus

Vinterluft. Foto IM Söderberg

 

Uppsala läns situation vad gäller luftföroreningar bedöms som relativt god på grund av det flacka landskapets goda ventilationsförhållanden. Dessutom belastas inte länet med sydvästra Sveriges höga nederbörd och import av kontinentala luftföroreningar.

De regionala luftvårdsproblemen i länet består av marknära ozon i skadliga halter för hälsa och vegetation, hälsoskadliga halter av cancerframkallande ämnen och små partiklar i tätortsluft, dock främst i Uppsala.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. De finns för ämnena kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10), ozon.

Samtliga miljökvalitetsnormer har en fastställd tidpunkt då de ska vara uppfyllda. Om en miljökvalitetsnorm bedöms bli svår att klara till den utsatta tidpunkten, ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Nya miljökvalitetsnormer som omfattar arsenik, kadmium, nickel och kvicksilver är på gång att införas i svensk lagstiftning.
Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls, med undantag för ozon som Naturvårdsverket ansvarar över.

  • Senast uppdaterad 12 aug 2019