Till undermeny Karta Kontakt

Gränsvärden och mätningar

Utomhusluft

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt väg och tunnelbanetunnlar.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för ämnena kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10), ozon.

Samtliga miljökvalitetsnormer har en fastställd tidpunkt då de ska vara uppfyllda. Om en miljökvalitetsnorm bedöms bli svår att klara till den utsatta tidpunkten, ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls, med undantag för ozon som Naturvårdsverket ansvarar över.

Läs mera om tillståndet i miljön, utsläppsdata/gränsöverskridande föreoreningar samt Lagar och andra styrmedel/miljökvalitetsnormer på Naturvårdsverkets webbsidor, se länken till höger.

Buller

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur (Infrastrukturinriktning för framtida transporter). Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA.

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör man ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om det inte går att reducera utomhusnivån till riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.

Dessa värden är i stora delar väl förankrade i Världshälsoorganisationens riktvärden. Läs mer på Naturvårdsverkets webbsidor, se länken till höger.

  • Senast uppdaterad 12 aug 2019