Till undermeny Karta Kontakt

Kaminer och eldstäder

Med eldstad menas en braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, braskassett, värmepanna (ved, pellets, olja etc.) eller liknande.

När en eldstad installeras eller ändras väsentligt ska en anmälan lämnas in. Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal, som normalt är anmälningspliktiga:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t ex från olja till pellets

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd
  • Byte av eldstadsplan
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Anmälan ska skickas till Bygg- och miljökontoret och ett startbesked ska ges innan arbetet får påbörjas. Innan du påbörjar installationen bör du kontakta en skorstensfejarmästare för rådgivning. När installationen är klar ska skorstensfejaren eller annan likvärdig sakkunnig utföra en installationsbesiktning.

Om du inte anmäler installationen till kommunen kommer du att debiteras med en extra avgift i efterhand, så kallad byggsanktionsavgift.

  • Senast uppdaterad 25 jun 2019