Till undermeny Karta Kontakt

Eldning

Eldning av trädgårdsavfall i detaljplanerat område är enligt lokala miljö- och hälsoföreskrifterna för Knivsta kommun förbjudet under tiden 1 april till 30 september med undantag för den 30 april (tillstånd för majbrasor ska sökas hos räddningstjänsten). Eldning är endast tillåten om den kan ske utan att väsentlig olägenhet uppstår för människors hälsa, och inte strider mot brandrisknivån eller renhållningsordningen. 

Ring och kolla brandrisknivå

Om du bor på landet och vill elda trädgårdsavfall såsom löv och grenar måste du först ringa för att få information om aktuell brandrisknivå.Oavsett prognosen så är det alltid du själv som är ytterst ansvarig för ditt eldande.

Telefonnummer: 08-594 696 00

Läs mer om vad som gäller vid eldning av trädgårdsavfall i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna (länk till höger på sidan).

Allmänna råd vid eldning ute

 • Eldning sker alltid på egen risk
 • Du får elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera
 • Du får elda ris, kvistar och grenar
 • Du får inte elda löv, gräs och annat avfall som orsakar stora mängder rök
 • Elda i mindre omfattning och släck eldarna före mörkrets inbrott
 • Om det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att elda

Vid förbränning av organiskt material bildas ämnen som smutsar ned, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Det är därför inte tillåtet att elda avfall inom tättbebyggt område.

 

Eldning av avfall

Avfall ska hanteras som avfall och inte eldas upp. Eldning av avfall regleras i miljöbalken. Det är förbjudet att elda avfall om det inte godkänts av en myndighetsnämnd eller motsvarande och det gäller såväl hushåll som verksamhetsutövare. Grundinställningen är att allt avfall ska material- eller energiutvinnas. Det innebär att det ska hämtas av eller lämnas till ett avfallshanteringsföretag. Särskilda skäl kan dock finnas i enskilda fall som motiverar att avfallet omhändertas och bortskaffas på annat sätt.


I miljöbalkens avfallsförordning anges i 38 § att fastighets- eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera, gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall ska anmäla detta till en myndighetsnämnd eller motsvarande. I formuleringen "på annat sätt" ingår eldning. All eldning av avfall ska således skriftligen anmälas till Bygg- och miljönämnden i god tid innan bortskaffandet sker. Anmälningskravet för eldning av avfall gäller oavsett om man eldar ute eller med uppvärmningssyfte i en värmepanna.

 

Det här betyder de olika begreppen:

 • Eldning tillåten
  Det är ur brandrisksynpunkt godkänt att elda
 • Eldning avråds
  Ingen eldning med öppen eld i skog och mark får ske. Det är tillåtet att grilla på fasta grillplatser eller i medhavd grill. Beslut om eldningsförbud fattas av stabsbefälet på Räddningscentralen (SOS).
 • Eldningsförbud
  All eld i skog och mark är förbjuden - även grillning. Grillning på den egna tomten med godkänd grill och kol eller gas som bränsle är tillåten. Beslut om totalt eldningsförbud fattas av brandcheferna i Stockholms Län.
  Glöm inte att det är den som tänder elden som är ansvarig för eldningen. Släckutrustning ska finnas på plats så att en eventuell brand snabbt kan släckas.


 

 

 • Senast uppdaterad 18 sep 2019