Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 


 

KUNGÖRELSE

Knivsta kommunfullmäktige sammanträder den 30 maj 2018, klockan 18.00, i Tilassalen, Knivsta kommunhus.

Dagordningen och sammanträdeshandlingarna är publicerade på hemsidan.


KUNGÖRELSE - Laga kraft

Datum: 2018-05-21

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att anta Planärende Detaljplan Vrå 1:392 den 24 april 2018. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 15 maj 2018.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planhandlingarna finns att läsa här


KUNGÖRELSE

Datum: 2018-05-15

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: CXG 946 Fabrikat: Ford Scorpio
Plats: Södervägen 25

Registreringsnummer: RRT 942 Fabrikat: Nissan Almera
Plats: Valloxvägen 2B, Sjögrenska gymnasiet

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-08-15

 


UNDERRÄTTELSE

Datum: 2018-05-14

Detaljplan för Förskola intill Boängsvägen, Gredelby 1:3 m.fl, Knivsta kommun

Härmed blir ni informerade om granskning för Detaljplan för Förskola intill Boängsvägen  , Gredelby 1:3 m.fl. från den 15 maj till och med den 1 juni 2018.

Planläggningen sker med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen BMK 2014-000602.

Sista inlämningsdatum: 1 juni 2018.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

 Planen finns tillgänglig att läsa här.

 


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-05-02

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: Okänt Fabrikat: Opel Omega mörkblå
Plats: Pendlarparkering AR

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-08-11

 


ANSLAG/BEVIS

Socialnämndens extra sammanträde den 9 maj

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet

Protokollet justerades: 2018-05-09
Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-09
Datum då anslaget tas ner: 2018-06-01
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-05-31

 


ANSLAG/BEVIS

Bygg- och miljönämndens sammanträde 24 april 2018

Protokollet justerades: 2018-05-03 
Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-04 
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-28 
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-05-25 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

 


ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades: 2018-05-02
Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-03
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-25
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-05-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


KUNGÖRELSE

Datum: 2018-05-02

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: Okänt Fabrikat: Mazda 323 mörkblå
Plats: Knivstavägen 7

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-08-02


ANSLAG/BEVIS

Utbildningsnämndens sammanträde: 2018-04-17

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet

Protokollet justerades: 2018-04-27
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-30
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-22
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-05-21

 


ANSLAG/BEVIS

Socialnämndens sammanträde den 26 april

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet

Protokollet justerades: 2018-04-27
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-30
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-22
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-05-21 


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-04-25

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: RTZ291 Fabrikat: VOLVO V40
Plats: Södervägen 25

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-07-25

 


  

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-02-28 

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: THR771 Fabrikat: SAAB 9-5 
Plats: Brunnbyvägen 10, P-plats vid idrottsplatsen

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-05-28

 

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018