Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 


ANSLAG


Det finns ett justerat protokoll från lönenämndens sammanträde den 27 juni 2019.

Anslaget sattes upp 2019-07-12
Anslaget tas ner 2019-08-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

 


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2019-07-03

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: PYV 69, finskregistrerad
Fabrikat: Husvagn, Sävsjö
Plats: Södra Stationsvägen Knivsta, Särsta 3:381

Registreringsnummer: Okänt
Fabrikat: Husvagn, Polar, flerfärgad
Plats: Södra Stationsvägen Knivsta, Särsta 3:381

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-10-03

 


 

KUNGÖRELSE OM LAGA KRAFT

Detaljplan för Södra Ar etapp 1, Gredelby 1:3 med flera, Knivsta kommun.

 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplan för Södra Ar den 13 februari 2019. Beslutet om antagande vann laga kraft den 26 juni 2019.

 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år.

Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

De slutgiltiga planhandlingarna finns här.

 

 


KUNGÖRELSE

 

Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera, Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om samråd för Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera från och med 1 juli 2019 till och med 1 september 2019.

 

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) och överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter (2012).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen 2018-000011.

Sista inlämningsdatum: 1 september 2019.

Planen finns tillgänglig att läsa här.

 

 


 

ANSLAG


Det finns ett justerat protokoll från IT-nämndens sammanträde den 27 juni 2019.

Anslaget sattes upp 2019-06-27
Anslaget tas ner 2019-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

 

 


 

 

ANSLAG

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 18 juni 2019.

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2019-06-27
Anslaget sattes upp 2019-06-27 
Sista dag för överklagande är 2019-07-18
Anslaget tas ner 2019-07-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Knivsta

 


 

ANSLAG


Det finns ett justerat protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 17 juni 2019.

Protokollet justerades 2019-06-25
Anslaget sattes upp 2019-06-25
Anslaget tas ner 2019-07-16

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarförvaltningen, Uppsala kommun

 


 

ANSLAG

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 13 juni 2019.

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2019-06-20
Anslaget sattes upp 2019-06-21
Sista dag för överklagande är 2019-07-12
Anslaget tas ner 2019-07-13

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Knivsta

 

 


 

 

 

ANSLAG


Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2019.

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2019-06-18
Anslaget sattes upp 2019-06-19
Sista dag för överklagande är 2019-07-10
Anslaget tas ner 2019-07-11

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Knivsta


 


 

 

ANSLAG

Det finns ett justerat protokoll från valnämndens sammanträde den 18 juni 2019.

Protokollet justerades 2019-06-18
Anslaget sattes upp 2019-06-19
Sista dag för överklagande är 2019-07-10
Anslaget tas ner 2019-07-11

 

 


 

 

ANSLAG

 

Organisation: Samordningsförbundet i Uppsala Län, Förbundsstyrelse

Sammanträdesdag: 2019-06-03

Justeringsdag: 2019-06-13

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-13

Datum då anslaget tas ner: 2019-07-01

Sista dag för överklagande: 2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Uppsala

 

 


 

ANSLAG


Protokoll från socialnämndens sammanträde den 23 maj 2019.

 

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2019-06-04
Anslaget sattes upp 2019-06-05
Sista dag för överklagande är 2019-06-26
Anslaget tas ner 2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Knivsta

 

 


 

 

ANSLAG


Det finns ett justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2019
.

Protokollet justerades 2019-06-03
Anslaget sattes upp 2019-06-04
Sista dag för överklagande är 2019-06-25
Anslaget tas ner 2019-06-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Knivsta

 


 

 

 

ANSLAG

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 21 maj 2019.

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2019-05-29
Anslaget sattes upp 2019-05-29
Sista dag för överklagande är 2019-06-19
Anslaget tas ner 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Knivsta


 

 

ANSLAG


Det finns ett justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj 2019.

Protokollet justerades 2019-05-27
Anslaget sattes upp 2019-05-29
Sista dag för överklagande är 2019-06-19
Anslaget tas ner 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Knivsta


 

Protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens sammanträde 21 maj 2019 gällande strandskyddsärende Krusenberg 1:3 

Protokollsutdraget justerades 2019-05-21
Anslaget sattes upp 2019-05-22
Sista dag för överklagande är 2019-06-12
Anslaget tas ner 2019-06-13

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Knivsta

 


 

 

Kungörelse om rösträkning av val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

Preliminär rösträkning

sker i  varje vallokal efter att röstningen avslutas kl. 21.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 29 maj.  Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd.

 

Slutlig rösträkning

av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala med början måndagen den 27 maj kl. 08.30. Dessförinnan kommer Länsstyrelsen att på samma plats ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske under kvällen söndagen den 26 maj och natten mot måndagen den 27 maj med början så snart det är möjligt efter kl. 21.00 den 26 maj. 

 


KUNGÖRELSE

Datum: 2019-04-15

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: SPN 442
Fabrikat: VW Golf, röd
Plats: Pendlarparkering väg 77/273

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-07-15   


 

 

KUNGÖRELSE OM LAGA KRAFT

Detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1, Knivsta kommun

 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl. den 15 augusti 2018. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 21 mars 2019.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

De slutgiltiga planhandlingarna finns här.


 

 

KUNGÖRELSE - LAGA KRAFT

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att anta Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4. Beslutet om antagande vann laga kraft 11 februari 2019.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Läs mer om detaljplanen här

 


 

Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val 

Preliminär rösträkning
sker i varje vallokal efter att röstningen avslutats kl. 20.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 12 september 2018. Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd. 

Slutlig rösträkning
av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala, med början måndagen den 10 september 2018, kl. 10.00. Räkningen inleds med att rösterna för riksdagsvalet räknas, därefter rösterna för val av kommunfullmäktige och slutligen landstingsfullmäktige.

Länsstyrelsen kommer under kvällen söndagen den 9 september och under natten mot måndagen den 10 september att ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske så snart det är möjligt efter kl. 20 00 den 9 september.

LÄNSSTYRELSEN UPPSALA


 KUNGÖRELSE

 

Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera, Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om samråd för Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera från och med 1 juli 2019 till och med 1 september 2019.

 

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) och överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter (2012).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen 2018-000011.

Sista inlämningsdatum: 1 september 2019.

Planen finns tillgänglig att läsa här.


KUNGÖRELSE

 

Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera, Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om samråd för Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera från och med 1 juli 2019 till och med 1 september 2019.

 

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) och överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter (2012).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen 2018-000011.

Sista inlämningsdatum: 1 september 2019.

Planen finns tillgänglig att läsa här.

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018