Till undermeny Karta Kontakt

Idrotts- och aktivitetshus i Alsike Nord

Ett förslag till detaljplan för Idrotts- och aktivitetshus i Alsike har varit ute på granskning mellan 31 januari och 21 februari 2018.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett idrotts- och aktivitetshus i anslutning till den skola och den förskola som är under uppförande i norra Alsike. Byggnaden är tänkt att utgöra en karaktärsbyggnad som ska rama in det torg som avses anläggas direkt väster om byggnaden samt därmed bli en central punkt i Alsikes kommande utbyggnad. Vidare syftar planen till att revidera tillåten markanvändning enligt gällande detaljplan, Alsike Nord etapp 1, på delar av fastigheterna Vrå 1:791 samt Vrå 1:801.

Detaljplanen är nu utställd på granskning och var tidigare utställd på samråd mellan 16 augusti till 6 september.

Planläggningen sker med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivning.

 

 

  • Senast uppdaterad 15 mar 2018