Till undermeny Karta Kontakt

Alsike Nord Etapp 2, del av Vrå 1:150

Syftet är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder och kommunal service i norra Alsike.

Knivsta-tarv 1:24

Syfte är att ändra markanvändningen från småindustri och handelsändamål till bostad och handelsändamål, för att möjliggöra uppförandet av 80-tal små hyreslägenheter.

Alsike 4:1, Tunhem

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation för ca 15 hus på Tunhem Alsike 4:1, och att titta på förutsättningarna för att bygga en klosterby i anslutning till Alsike kloster.

Del av. kv Sommarlovet, Särsta 3:150 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostadshus i form av radhus på fastigheterna Särsta 3:150 och 3:443. Enligt förslaget uppförs två huskroppar med östvästlig sträckning och med två våningar kring en gemensam tillfartsgata med anslutning till Vårsångsvägen.

Ekeby 1:156

Ansökan avser tolv nya tomter med en blandning av parhus och fristående villor på fastigheten.

Förtätning av Centrala Knivsta

Behovet av planlagd mark för bostadsändamål är stort och förutspås vara så inom en överskådlig framtid. Kommunen har bland annat undertecknat en avsiktsförklaring samt antagit en vision som motiverar en översyn av centralortens oexploaterade och mindre utnyttjade ytor i syfte att pröva förutsättningarna för bostadsändamål.

Furulund m.fl., Knivsta 26:1, 27:1 m.fl.

Planområdet är beläget ca 1,5-2 km sydost om Knivsta centrum, mellan Forsbyvägen och Genvägen med Ledingevägen som avgränsning i söder.

Gredelby 7:1

Ägare av fastigheten Gredelby 7:1 har ansökt om planbesked för att ändra detaljplan och möjliggöra byggnation av ca 170 bostadsrätter i flerbostadshus. Fastigheten befinner sig på Sågenområdet i centrala
Knivsta.

Ledingevägen

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ett kommunalt huvudmannaskap för del av Ledingevägen.

Målsta 2:38

Planområdet ligger i anslutning till byn Jansberg i Knivsta kommun, nära gränsen till Norrtälje kommun och 4,7 km nordost om korsningen mellan väg 77 och väg 273.

Nor S:1, Kolonivägen

Det aktuella området som gäller etapp 2, ligger i anslutning till Kolonivägen. Inom området finns 23 bebyggda villatomter samt en förskola. Programmet anger för det aktuella området att ett tiotal nya tomter kan skapas genom delning av befintliga fastigheter.

Nor S:1, Olof Thunmans väg

Planområdet är beläget på östra sidan av sjön Valloxen, ca 3 km från Knivsta tätort.

Fornåsa, Vrå 1:35 med flera

Syfte med förslaget är förtätning i form av bostadsbebyggelse.

Spakbacken-Östunaby, Åsby 3:2 m.fl.

Syftet med förslaget är förtätning av området i form av bostadsbebyggelse. 

Särsta 58:1 m. fl.

Planen syftar till att möjliggöra en tillbyggnad av S:ta Birgittakyrkan och att denna länkas samman med befintlig bebyggelse på Särsta 54:1 (orgelfabriken). De nya lokalerna planeras innehålla kontor, kök, musik-, barn- och ungdomsverksamheter. Berörda fastigheter ligger utmed Häradsvägen i centrala Knivsta, ca 400 meter öster om järnvägsstationen.

  • Senast uppdaterad 10 maj 2019