Till undermeny Karta Kontakt

Margarethahemmet, Särsta 38:4

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att anta Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4. Beslutet om antagande vann laga kraft 11 februari 2019.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Syfte:

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya förskole- och skollokaler på södra delen av Särsta 38:4.

Upplysningar: 

Planenheten 018-347000

  • Senast uppdaterad 8 maj 2019