Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 26 september 2017, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Yttrande över remiss om revidering av riksintresse för kulturmiljövården
BMN-2017/110

5 Brunnby 7:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2017-212

6 Långhundra Allmänning 4:1, bygglov för nybyggnad av verksamhet
BMK 2017-354

7 Marma 3:1, förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus
BMK 2017-207

8 Marma 5:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2017-412

9 XXX, rättelseförläggande gällande olaga bygge, komplementbyggnad
BMK 2017-371

10 Information om regler kring tillsyn över enskilda vägar

11 Information om regler kring bullerutredningar

12 Presentation av nya medarbetare på miljöenheten

13 Eda 1:106, strandskyddsdispens, bostadshus, stall, maskinhall och väg
2017-651 MI

14 Ekhamn 1:14, strandskyddsdispens, två nya förråd och en ny gäststuga
2017- 665 MI

15 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för bygg- och miljönämnden per augusti 2017
BMN-2017/15

16 Sammanträdestider för bygg- och miljönämnden 2018
BMN-2017/19

17 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

18 Anmälan av delegationsbeslut

19 Övriga anmälningsärenden
  • Senast uppdaterad 13 okt 2017