Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • HR-partner

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-09-24 Som HR-partner erbjuds du en arbetsdag med stor variation. Du kommer få vara med att utveckla våra HR-processer och tillsammans med oss på HR-kontoret bidra till att vi levererar ett effektivt stöd till Knivsta kommun i HR-relaterade frågeställningar. Din roll är bred och spänner över hela HR-området. Arbetet är såväl operativt som strategiskt. Strategiskt i uppdraget att bidra till vidareutvecklingen av arbetet kring arbetsmiljöfrågor. Operativt i att arbeta både proaktivt och reaktivt med arbetsmiljöfrågorna, rehabilitering och ett framåtriktat hälsoarbete. Du kommer även utgöra ett kvalificerat chefsstöd i allehanda HR-frågor till en specifik del av kommunens chefer.
 • Driftansvarig idrott- och fritidsanläggningar

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-09-25 Vi söker dig som gillar utmaningar och som vill bidra till Kultur- och fritids utveckling av kommunens idrottsanläggningar mot framtiden. Som driftansvarig har du anläggningsansvar för simhall, sporthallar, fotbollsplaner, elljusspår, utegym, friluftsbad och bryggor, golfstuga, lägergård, skjutbana, skridskobanor, skolisbanor, spontanidrottsplatser mm. Du rapporterar direkt till Fritidschefen. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med Fritidschef analysera, planera och utvärdera drift och underhåll av våra anläggningar. Då kommunens anläggningar växer till antalet kommer du att vara med och bygga upp en organisation som ska säkerställa en god driftsekonomi, miljö och säkerhet inom anläggningarna. Du kommer att upprätthålla underhållsplaner, ta in offerter, föra dialog med entreprenörer samt vara verksamheternas stöd och hjälp i tekniska frågor. Vid behov deltar du praktiskt i det faktiska drifts- och underhållsarbetet. Inom Kultur- och fritidsområdet pågår en utveckling på anläggningssidan vilket på sikt kan innebära att tjänstens innehåll kan utvecklas eller förändras.
 • Skoladministratör till nyöppnad förskola Alsike Nord

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-09-25 Som skoladministratör är du "spindeln i nätet". Du skall bistå så väl förskolechef som medarbetare med administrativ hjälp. Du fungerar som en kontaktperson både internt och externt och är i många fall ett ansikte utåt. Exempel på arbetsuppgifter: Vikarieanskaffning, administrera scheman, kontrollera och rapportera personalfrånvaro/ närvaro inför lönearbetet, rapportera skadetillbud, bistå förskolechef med övrigt administrativt stöd så som uppdatering av gemensamma dokument, arbeta med hemsidan, arkivering, arbeta fram schema över semestertider m.m.
 • Kontaktperson åt kille i 30 års åldern

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-09-25 Vi söker dig som är intresserad av att bli kontaktperson till en kille i trettioårsåldern boende i centrala Knivsta. I uppdraget som kontaktperson är du en kompis (medmänniska) med stort engagemang som vill genomföra olika aktiviteter och träffas regelbundet 1 gång i veckan. Kontaktpersonen är gärna lite drivande för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål och kan bl.a. vara att umgås över en fika, gå på restaurang/café, gå på bio eller andra kulturella evenemang, laga mat tillsammans och/eller filmkväll hemma. Plats för träffarna kan variera mellan Knivsta, Uppsala och Stockholm beroende på aktivitet.
 • Familjebehandlare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-09-27 I enheten för Råd och Stöd arbetar vi med stödsamtal, vägledning och behandlingsarbete. Målgruppen är barn, ungdomar, föräldrar samt hela familjer. Vi ansvarar också för familjerättens samarbetssamtal. Vi arbetar även med stöd till vuxna, bl. a med beroendeproblematik. De uppdrag som vi har inom vår enhet sker både som insats efter biståndsbeslut och som egen ansökan direkt från våra kommuninnevånare. I arbetet ingår ingen myndighetsutövning men dokumentation krävs. Vi sköter vår dokumentation i Journal Digital. Arbetsuppgifterna inom vår enhet är mycket varierande och behoven hos dem som söker oss skiljer sig mycket åt. Detta kräver stor flexibilitet hos oss som behandlare, svårt men spännande. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och tillsammans med kollegorna i enheten. Vi har alla ett systemteoretiskt förhållningssätt vilket genomsyrar alla delar av vårt arbete. Vi är en stabil, välutbildad och erfaren arbetsgrupp som tycker om att ha roligt på jobbet. Som familjebehandlare hos oss behöver du vara beredd på att arbeta inom flera av ovan nämnda områden. På denna tjänst kommer du dock i första hand att arbeta med föräldrastöd och familjebehandling i olika former. Arbetet kan ske såväl i våra besökslokaler som i familjernas hemmiljö.
 • Musiklärare åk 3-9, Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-09-30 Att arbeta som musiklärare för elever i åk 3-9.
 • Specialpedagog

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-09-30 Vi söker dig som har stor erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Du kommer ingå i skolans Elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, kurator, skolpsykolog. Du är driven i skolutvecklingsfrågor och har ett brinnande intresse av att utveckla vårt elevhälsoarbete. Du trivs i rollen som handledare av lärare och resurser, samt är van att samordna och administrera kontakter mellan olika instanser.
 • Sjuksköterska

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-09-30 Som sjuksköterska på Estridsgård har du omvårdnadsansvar för ca 18 st av våra boende. En del av denna avdelning är en kortis enhet. På korttidsenheten ansvar du för, tillsammans med dina kollegor, patienter som tillfälligt vistas på kortidsenheten. Du utför planerade insatser samt akuta insatser med hjälp av omvårdnadspersonalen och sammanhåller vården för patienterna du tillfälligt har ansvar. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig samt leder arbetet för omvårdnadspersonalen, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Du arbetar i tvärprofessionellt team med arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare på estrids gård och patienternas ordinarie husläkare. Arbetet är mycket varierande och om du känner att du saknar tillräcklig kunskap kring någon uppgift så lär vi dig.
 • Förskollärare Tärnans förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-01 Förskolans arbetssätt är Reggio Emilia-inspirerat där de demokratiska värdena, inflytande och delaktighet är centrala och vi söker dig som vill komma till ett engagerat och kreativt arbetslag som tillvaratar våra olika kompetenser. Du kommer delta i arbetet med att utveckla förskolans lärmiljöer med fokus på delaktighet och inflytande. Du kommer använda pedagogisk dokumentation i arbetslaget med syftet att synliggöra barnens lärande samt följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet mot målen i förskolans läroplan. Våra fokusområden ht-2017 och vt-2018 är språk, naturvetenskap och genus. Du kommer ansvara för att följa upp och analysera, planera, genomföra, dokumentera och utveckla förskolans dagliga verksamhet med fokus på god omsorg, pedagogiska relationer, språkstimulerande miljöer och kvalitet i undervisningen i samarbete med dina kollegor utifrån förskolans läroplan och verksamhetsårets valda fokusområden. Som förskollärare har du schemalagd pedagogisk utveckling- och reflektionstid (6 tim/vecka), kompetens- och utvecklingsdagar 2 dagar per termin samt regelbunden pedagogisk handledning. Du får handledning av specialpedagog och logoped i arbetet med barnen.
 • Avlösare till flicka 3,5 år

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-10-02 Vi söker dig som vill arbeta som avlösare till en flicka på 3,5 år med autism. Uppdraget är ungefär 4 timmar i veckan. Som avlösare avlastar du familjen i hemmet.
 • Processutvecklare/Samordnare

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-02 E-tjänstesamordnare/processutvecklare: Med målet att förbättra servicen till kommunens invånare och näringsliv samt effektivisera kommunens verksamheter har Knivsta kommun nyligen upphandlat e-tjänsteplattformen Selfpoint, tillsammans med flera kommuner i Uppsala län. Rollen som e-tjänstesamordnare är helt nyinrättad. Ditt uppdrag blir att implementera plattformen i vår kommun och fungera som dess centrala systemförvaltare. Du ska också med kommuninvånaren i fokus stödja verksamheterna i deras utveckling av processer, samt hjälpa dem att bygga e-tjänsterna i plattformen. I det arbetet är du bryggan mellan teknik och verksamhet. Sammantaget ska ditt arbete resultera i en metodik för införande av e-tjänster i Knivsta kommun. Rollen som e-tjänstesamordnare präglas av stor närvaro i kommunens verksamheter för att tillsammans med dem nå resultat i e-tjänsteutvecklingen. Samordnare – Arlandasamarbetet: Sedan flera år arbetar kommunerna runt Arlanda tillsammans med Stockholm Arlanda Airport för att utveckla och förstärka fördelarna med att ha en flygplats i regionen. Sommaren 2016 ställde sig samtliga parter bakom en gemensam utvecklingsplan för regionen. Det handlar framför allt om att förbättrad infrastruktur ger förutsättningar till ökat bostadsbyggande och stärkt konkurrenskraft – för flygplatsregionen och därmed också för Sverige. Som samordnare under Knivstas ordförandeskap blir din uppgift att hålla ihop arbetet administrativt och ansvara för projektets budget. Du kommer att bistå samarbetets politiska arbetsgrupp och arbeta nära de två tjänstemannagrupper som är bildade för samhällsplanering och opinionsbildning. I samarbetet deltar förutom Knivsta och Stockholm Arlanda Airport också Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner.
 • Musiklärare F-6

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-03 Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.
 • Skolkurator

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-08 Du ingår i kommunens centrala elevhälsa men har arbetsplats på skola/skolor. I den centrala Elevhälsan ingår skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger, skolläkare och logoped.
 • Kontaktperson åt kille i 25 års åldern

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-08 Vi söker dig som är intresserad av att bli kontaktperson till en kille i 25 års ålderna boende i centrala Knivsta. I uppdraget som kontaktperson är du en kompis (medmänniska) med stort engagemang som vill genomföra olika aktiviteter och träffas regelbundet 1 gång i veckan. Kontaktpersonen är gärna lite drivande för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål och kan bl.a. vara att umgås över en fika, gå på restaurang/café, gå på bio eller andra kulturella evenemang, laga mat tillsammans och/eller filmkväll hemma. Plats för träffarna kan variera mellan Knivsta, Uppsala och Stockholm beroende på aktivitet.
 • Undersköterska

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-23 Som undersköterska verkar du för att de boende hos oss kan leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt utifrån den enskildes förutsättningar, önskemål och behov. I ditt arbete ingår rollen som kontaktman vilket innebär att du ska agera för god kvalitet och måluppfyllelse enligt beställning, genomförandeplan och styrdokument samt aktivt hålla kontakt med och stödja anhöriga. Förutom omvårdnadsarbete utför du delegerade arbetsuppgifter av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast samt dokumenterar enligt Socialtjänstlagen. Du arbetar i team tillsammans med bitr. enhetschef, undersköterska, kulturombud, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut och är delaktig i utvecklingen av arbetsplatsen.
 • Avlösare/Ledsagare till 12-årig flicka

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-10-30 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en flicka på 12 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 6 timmar i veckan, ca två eftermiddagar i veckan, även helger går bra. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Kontaktperson till en kille i 23-års ålder

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-30 Vi söker en kontaktperson till en kille i 23 årsåldern i Knivsta. En kontaktperson är inte en professionell vårdare utan en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. I uppdraget ingår att ses en gång i veckan, under helgen. Kontaktpersonen är den som är drivande och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs efter brukarens önskemål. Då vi eftersträvar trygghet och kontinuitet önskar vi att du som söker har möjlighet att ta uppdraget under längre tid.
 • Kontaktperson till 50 årig kvinna

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-30 En kontaktperson är inte en vårdare utan en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. Vi söker en kontaktperson till en 50 årig kvinna i Knivsta. Du får gärna ha ett stort djurintresse. Ej pälsallergiker! I uppdraget ingår att ses en eftermiddag/kväll i veckan. Aktiviteterna styrs efter personens önskemål. Då vi eftersträvar trygghet och kontinuitet önskar vi att den som söker har möjlighet att ta uppdraget under längre tid.
 • Undersköterska till personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-31 Din uppgift är att vårda en äldre man med Parkinsons sjukdom. Han är i stort behov av omvårdnad och har medicinsk utrustning. Som assistent jobbar du i brukarens hem.
 • Personlig assistent

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-31 Din uppgift är att stödja en medelålders kvinna till ett aktivt och meningsfullt liv. Hon har haft stroke och har nu assistans i sitt hem. Du ansvarar för omvårdnad, praktiska hushållssysslor som handling, matlagning, tvätt samt att komma ut på promenader med hunden. Du är en lugn och trygg kvinna med livserfarenhet. Du ska vara intresserad av matlagning och trädgård. Du tycker om hundar och promenader.
 • Stödfamilj

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-10-31 Vi söker nu en stödfamilj som kan erbjuda en lugn och trygg miljö till en 11-årig pojke en helg per månad. Som stödfamilj är man en resurs för en familj som av olika skäl kan behöva avlastning och/eller stöd. Hemma hos stödfamiljen brukar barnet göra vardagliga saker tillsammans med familjen samtidigt som barnet får möjighet att öva på sociala situationer, får miljöombyte och ett större socialt kontaktnät. Ersättningen betalas ut i form av arvode och omkostnadsersättning och beräknas på hur många dygn barnet vistas hos stödfamiljen. Vanligt är att barnet kommer på fre em/kväll och åker hem någon gång under söndagen.
 • Avlösare/ledsagare till en 7-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-10-31 Vi söker dig som vill arbeta som avlösare/ledsagare till en pojke på 7 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 6 timmar i veckan, ca två eftermiddagar i veckan. Det är önskvärt att du kan jobba tiderna runt kl. 14:30-17:00, men även helger går bra. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Som avlösare arbetar du i hemmet för att tillfälligt avlasta föräldrarna.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017