Till undermeny Karta Kontakt

Alsike kyrka

Alsike kyrka

Delar av Alsike kyrka uppfördes under 1200-talet. Troligen har den haft en föregångare av trä. Den nuvarande kyrkan är byggd i sten och tegel, vilket är sällsynt i Uppland. Sakristian på norra sidan, byggd i gråsten, kan möjligen vara äldre än kärnkyrkan. Tornet i väster uppfördes under förra delen av 1400-talet. 1799 flyttades klockorna hit från en klockstapel.

Ett vapenhus byggdes under 1400-talet men revs till stora delar och ersattes av det nuvarande 1859-60. Valven slogs på 1400-talet och försågs med målningar. Valven har dock bytts ut under 1600- och 1700-tal vid reparationer i kyrkan. Korsarmarna tillfogades 1859-60, liksom koret i öster. Vid reparationsarbeten 1947 fann man en runsten som nu står uppställd vid ingången till vapenhuset.

Interiör med jugendstil

Vad som framförallt karakteriserar interiören är de valvmålningar som utfördes under restaureringen 1910-11, och som förlänar kyrkan jugendkaraktär. Nytt altare murades av tegel. Härpå lades den medeltida altarskivan, som påträffats i golvet, använd som gravhäll. På altaret står ett krucifix, inköpt i Venedig och skänkt 191 1. Troligen är det tillverkat omkring år 1600. Predikstolen härrör från restaureringen 1859-60. Kristusbilden från ett 1400-tals triumfkrucifix är placerat på östra vägen i södra korsarmen.